Loading

SPINGO Home Interactive App Mechanics

Tagalog
English

Download the app now via QR code

Sa SpinGo App, pwede kang manalo ng up to P100,000 araw-araw at home,
habang nanonood ng SpinGo sa TV5!

Ang home viewer naman ay maglalaro sa SpinGo app, at mamarkahan sa kanyang SpinGo cards ang mga numero na ia-announce sa TV.

Para makasali sa SpinGo home contest, sundan lang ang mga sumusunod:

 1. I-download ang SpinGo app sa Google Play. Siguraduhin lamang na ikaw ay edad 18 pataas at nakatira sa Pilipinas.

 2. Mag-register sa SpinGo. Ilagay ang mga sumusunod na impormasyon:

  • Name
  • Birthday
  • Contact Number
  • Address
  • E-mail address
  • Password (for confirmation if required)
  • Agreement to the Terms and Conditions

 3. I-enter ang one-time pin (OTP) na inyong matatanggap upang ma-validate ang inyong account.

  Tandaan: Ang isang SIM card ay pwedeng i-register sa isang tao o pangalan lamang, ngunit ang isang tao ay maaaring magrehistro ng mahigit isang numero o SIM sa kanyang pangalan.

 4. Upon successful registration, makatatanggap ng one-time na libreng ePin sa pamamagitan ng SMS mula sa official SpinGo number.

 5. Para makapagsimulang maglaro, i-enter sa SpinGo app ang inyong ePIN para makakuha ng limang SpinGo cards.

  Tandaan: One ePin = 5 SpinGo cards, o katumbas ng tig-isang card na magagamit sa bawat araw ng linggo. Walang limit sa dami ng ePin na pwedeng gamitin, kaya maaaring gamitin ang isa o lahat ng ePin na inyong matatanggap. Isang beses din lamang pwedeng gamitin ang isang ePin.

 6. I-check ang inyong SpinGo card.

  • Bawat card ay may 15 numero mula 1 hanggang 45.
  • Tingnan ang validity date ng inyong SpinGo card. Ang card ay maaari lamang gamitin sa nakasaad na validity date.
  • Bawat card ay may unique card ID na binubuo ng 10 numero.

 7. Manood ng SpinGo sa TV5 at markahan sa inyong cards ang mga numerong ia-announce.

 8. Kapag namarkahan lahat ng 15 numbers sa inyong card, i-click ang Validate button para ma-save ang inyong winning card.

 9. Para sa mga mananalo, tumawag sa SpinGo customer service hotline na iaanunsyo sa TV5 upang ma-verify ang inyong pagkapanalo.

  Ang premyong mapapanalunan ay P100,000. (Paghahatian itong pot prize kung mahigit isa ang mananalo.)

  Bukod sa major prize, mayroon ding 50 daily consolation prize winners na mananalo ng P1,000 each:

  • 14 from NCR
  • 12 from Luzon
  • 12 from Visayas
  • 12 from Mindanao

  Iaanunsyo ang daily consolation prize winners sa susunod na episode ng SpinGo kasunod ng inyong playdate, at sa TV5 Facebook page kaya siguraduhing kayo ay nakatutok! (Ang isang tao ay isang beses sa isang araw lamang maaaring manalo ng consolation prize.)

  Kaya ‘wag nang magpahuli, mag-download na ng app at tumutok sa SpinGo sa TV5!

  Para sa iba pang detalye, magemail lang sa spingo@tv5.com.ph

Download the app now via QR code

Use the SpinGo App to win up to P100,000 every day at home, while watching SpinGo on TV5!

Home viewers can play on the SpinGo app, where they mark the numbers on their SpinGo cards based on the numbered balls announced on TV.

To join the SpinGo home contest, just do the following:

 1. Download the SpinGo app via Google Play. The game is open to Philippine residents, 18 years old and above.

 2. Register to SpinGo by entering the ff. information:

  • Name
  • Birthday
  • Contact Number
  • Address
  • E-mail address
  • Password (for confirmation if required)
  • Agreement to the Terms and Conditions

 3. Enter the one-time pin (OTP) you will receive to validate your account.

  Note: A SIM card can be registered under one person or name only, but one person can register more than one number or SIM under his/her name.

 4. Upon successful registration, you will receive a

  free one-time ePin

  via SMS from an official SpinGo number.

 5. To start playing, enter your ePIN on the SpinGo app to get SpinGo cards.

  Note: One ePin = 5 SpinGo cards, or equivalent to one card that you can play for every day of the week. There’s no limit to the number of ePins you can use, so you may use one or all of your ePins. Each ePin can only be used once.

 6. Check your SpinGo card.

  • Each card has 15 numbers from 1 to 45.
  • Check the validity date of your SpinGo cards. Each card may be used only on the indicated validity date.
  • Each card has a unique card ID consisting of 10 numeric characters.

 7. Watch SpinGo on TV5 and mark the numbers on your card that match the numbers announced on TV.

 8. If you’re able to mark all 15 numbers on your card, click the Validate button to save your winning card.

 9. For the winners, call the SpinGo customer service hotline announced on TV5 to verify your winning.

  The pot prize is P100,000. (The prize will be divided in case of multiple winners.) Aside from the major prize, there will also be 50 daily consolation prize winners of P1,000 each:

  • 14 from NCR
  • 12 from Luzon
  • 12 from Visayas
  • 12 from Mindanao

  The daily consolation prize winners will be announced on the next SpinGo episode following your playdate, as well as on TV5's Facebook page, so make sure to stay tuned! (One person may only win the consolation prize once a day.)

  So don’t miss out, download the app, and watch SpinGo on TV5!

  For more inquiries, please send an email to spingo@tv5.com.ph.

PROMO PERIOD: AUGUST 06, 2023 to DECEMBER 08, 2023
PER DTI FAIR TRADE PERMIT NO. FTEB-173312 SERIES OF 2023